4 października 2018

Spotkanie w sprawie warunków i procedur wykorzystania certyfikatów

W związku z wejściem 17 maja 2016 roku w życie zapisów kodeksu sieci „Rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającym kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci”, Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych i Operator Systemu Przesyłowego są w trakcie przygotowywania się do stosowania jego zapisów, które ma nastąpić z dniem
27 kwietnia 2019 r. W ramach dotychczasowych działań zrealizowano dwa fundamentalne zadania. Opracowano i przedłożono do akceptacji URE:

  1. Propozycje wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci.
  2. Propozycje progów mocowych na potrzeby kwalifikacji źródeł wytwórczych do poszczególnych typów (A, B,C,D).

Wdrożenie tego rozporządzania wymaga także realizacji innych zadań, w tym m.in. opracowanie i upublicznienie warunków i procedur wykorzystania certyfikatów wydanych przez podmiot certyfikujący w procesie weryfikacji spełnienia przez źródła wytwórcze wymogów rozporządzenia.

W nawiązaniu do powyższego, zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu, na którym omówiona zostanie powyższa problematyka oraz przedstawione zostaną wstępne wyniki prac zespołu roboczego PTPiREE realizującego to zadanie. Zidentyfikowane zostaną także prace, do realizacji których rozważane jest podjęcie współpracy z podmiotami zewnętrznymi.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie PSE SA (Konstancin – Jeziorna, ul. Warszawska 165, sala: aula), w dniu 12 października 2018 r. o godzinie 10:00. W celu zgłoszenia planowanego udziału prosimy o przesłanie stosownej informacji drogą elektroniczną na adres e-mail: dylinska@ptpiree.pl do dnia 10 października 2018 r.

W zgłoszeniu prosimy o podanie poniższych danych:

  1. Imię i Nazwisko
  2. Nazwa Stowarzyszenia (firmy)
  3. Adres e-mail
  4. Marka i nr rejestracyjny samochodu

W przypadku pytań dotyczących spotkania prosimy o kontakt z Panem Rafałem Świstak na adres e-mail: swistak@ptpiree.pl, który organizuje spotkanie z ramienia PTPiREE.