27 marca 2019

Nowe procedury w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci elektroenergetycznej

W kwietniu zaczną obowiązywać zapisy kodeksu sieci NC RfG, zawierające wymogi dotyczące przyłączania nowych jednostek wytwórczych do sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Spotkanie informacyjne w tej sprawie odbędzie się 17  kwietnia 2019 roku w  siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Będzie to kolejne wydarzenie z cyklu spotkań otwartych i konsultacji dotyczących kodeksu sieci NC RfG.

W maju 2016 roku weszło w życie rozporządzenie Komisji Europejskiej (2016/631), określające m.in. wymogi i zasady dotyczące przyłączania jednostek wytwórczych do sieci (kodeks sieci NC RfG). Zaczną one obowiązywać od 27 kwietnia 2019 roku.

Od tego dnia, wszystkie zdefiniowane w rozporządzeniu jednostki wytwórcze przyłączane do krajowego systemu elektroenergetycznego (zarówno do sieci przesyłowej, jak i dystrybucyjnej), a także w przypadkach określonych w NC RfG jednostki modernizowane, będą musiały spełniać nowe wymogi i stosować się do nowych zasad przyłączania do sieci.

Proces wdrażania kodeksu sieci NC RfG wymagał podjęcia na poziomie krajowym szeregu działań przez operatora systemu przesyłowego i operatorów systemów dystrybucyjnych. Wymagane kodeksem działania związane z określeniem progów mocy dla poszczególnych typów jednostek wytwórczych
i opracowaniem szczegółowych wymagań ogólnego stosowania, były konsultowane z interesariuszami, zostały przekazane i następnie zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w wymaganych kodeksem ramach czasowych. Oprócz dokumentów zatwierdzanych przez Urząd Regulacji Energetyki, operatorzy zrzeszeni w PTPiREE przygotowali inne dokumenty i procedury wdrażające postanowienia kodeksu sieci NC RfG, które regulują zasady przyłączania jednostek wytwórczych do sieci i będą stosowane w odniesieniu do podmiotów przyłączanych do sieci
od 27 kwietnia 2019 r.

W związku z tym, w imieniu operatorów zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, zapraszamy na nieodpłatne spotkanie informacyjne, które odbędzie się
17 kwietnia 2019 roku o godz. 11.00 w siedzibie PSE S.A. w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną nowe procedury opracowane przez członków PTPiREE i określone w Rozporządzeniu 2016/631.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli:

  • wytwórców energii elektrycznej przyłączanych do sieci OSP i OSD,
  • OSDn, którzy również mają obowiązek opracowania wymagań i procedur określonych
    w Rozporządzeniu 2016/631,
  • OSDp,
  • Ministerstwa Energii i Urzędu Regulacji Energetyki.

Program spotkania
Zgłoszenia do 15 kwietnia br. - formularz zgłoszeniowy http://konsultacje.pse-online.pl/ptpiree/
Szczegółowe informacje : Konrad Pachucki, tel.  697 712 800, pachucki@ptpiree.pl