9 sierpnia 2019

Wdrożenie wymagań Kodeksów sieci

6 sierpnia br. w siedzibie PSE S.A. odbyło się kolejne spotkanie informacyjne nt. wdrożenia wymagań Kodeksów sieci w zakresie przyłączania do sieci odbioru, systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego przez Operatorów zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. W spotkaniu udział wzięło blisko 40 przedstawicieli odbiorców, operatorów, środowiska naukowego oraz Urzędu Regulacji Energetyki.

W trakcie spotkania omówione zostały nowe wymagania wynikające z dwóch kodeksów sieci dotyczące:

  • przyłączanych odbiorów oraz operatorów, wynikające z rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru. Stosowanie tych zapisów, zgodnie z terminem określonym w rozporządzeniu, rozpocznie się 18 sierpnia br.,
  • systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego, wynikające z rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego. Stosowanie tych zapisów, zgodnie z terminem określonym w rozporządzeniu, rozpocznie się 8 września br.

Konsekwencją wymagań nałożonych na operatorów jest m.in. obowiązek opracowania nowych procedur w procesie przyłączenia odbiorów, systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego do sieci elektroenergetycznej, zasad wykorzystania certyfikatów i testów w tym procesie oraz procedur objęcia wymogami rozporządzeń istniejących instalacji odbiorczych i OSD, systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego. Nowe wymagania realizują obowiązek nałożonych na operatorów nowymi przepisami na poziomie Unii Europejskiej, które w związku z rangą rozporządzeń KE mają charakter nadrzędny w stosunku do przepisów krajowych i stosowane są wprost.

Nowe procedury, w związku z obowiązkiem wynikającym z rozporządzeń, opublikowane zostaną na stronach internetowych operatorów:

  • dla przyłączanych odbiorów - do 18 sierpnia br.,
  • dla przyłączanych systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego - do 8 września br.

Poniżej znajdują się linki do prezentacji ze spotkania informacyjnego, które odbyło się 6 sierpnia.