10 września 2019

PTPiREE w obszarze regulacji prawnych w lipcu i sierpniu 2019 roku

W lipcu kontynuowano prace nad opublikowanym w kwietniu przez Ministra Inwestycji i Rozwoju projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Wśród propozycji ulepszeń zmodyfikowanej wersji projektu nadal są m.in. poprawki w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 roku poz. 755 z późn. zm.) dotyczące terminów wydawania warunków przyłączenia.
31 lipca br. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął opublikowany w kwietniu przez Ministra Inwestycji i Rozwoju projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.
Przyjęta wersja uwzględnia częściowo postulaty PTPiREE modyfikacji zapisów pierwotnie opublikowanych w toku prac roboczych oraz konsultacji, m.in. zmiany w ustawie - Prawo energetyczne dotyczące terminów wydawania warunków przyłączenia, tj. odpowiednio 21, 30, 60 i 150 dni.
Uzupełniająco, w połowie sierpnia, podczas posiedzenia komisji prawniczej rozpatrującej projekt, przedstawiciele Ministerstwa Energii zgłosili postulowany przez PTPiREE postulat branży dot. wprowadzenia dodatkowego terminu wydania warunków przyłączenia, tj. 120 dni.
W ostatniej wersji projekt przewiduje ponadto zmniejszenie kary za opóźnienia w wydawaniu warunków przyłączenia z 3 tys. zł do 1,5 tys. zł za każdy dzień zwłoki oraz niewliczanie do terminów wydawania warunków opóźnień niezależnych od OSD.
 

W lipcu przedstawiciel Ministerstwa Energii koordynujący prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (dotyczących wdrożenia AMI) poinformował o rozpoczęciu uzgodnień aktów wykonawczych. Do udziału w pracach nad rozporządzeniami do ustawy wprowadzającej system inteligentnego opomiarowania zaproszono także PTPiREE. Prowadzone będą w gronie osób uczestniczących w grupach roboczych i mają dotyczyć trzech rozporządzeń (pomiarowego, CSIRE, HAN). W korespondencji przekazano również wstępny materiał wyjściowy, tj. projekt rozporządzenia z 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków funkcjonowania systemu pomiarowego.
 

Na początku lipca Rada Ministrów przyjęła projekty nowego Prawa zamówień publicznych oraz ustawy wprowadzającej Pzp. Skierowano je do parlamentu – po pierwszych czytaniach trafiły do sejmowej komisji nadzwyczajnej do spraw deregulacji. Odbyły się trzy jej posiedzenia w tej sprawie: 20, 21 oraz 23 sierpnia. Informacja o przebiegu procesu sejmowego oraz same pliki z projektami ustaw dostępne są na stronie sejm.gov.pl. W ramach zespołu PTPiREE analizowano zapisy regulacji. Wspólnie wypracowane stanowisko branży przekazano posłom przed planowanymi posiedzeniem komisji. PTPiREE uczestniczyło w pracach także na etapie rządowych konsultacji publicznych tychże projektów.
 

Sejm na posiedzeniu 19 lipca uchwalił nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) zawierającą tzw. pakiet prosumencki.
 

30 sierpnia br. w siedzibie Ministerstwa Energii podpisane zostało rozporządzenie dot. zielonych inwestycji umożliwiające uruchomienie programu „Mój Prąd”, o założeniach którego pod koniec lipca informowali premier Mateusz Morawiecki, minister środowiska Henryk Kowalczyk i minister energii Krzysztof Tchórzewski. Składanie wniosków (do NFOŚiGW) możliwe jest od początku września. Program promujący mikroinstalacje OZE skierowany jest do gospodarstw domowych - wysokość dotacji wynieść może do 5 tys. zł, jednak nie więcej niż 50 procent poniesionych kosztów.
PTPiREE, na zaproszenie ME uczestniczyło - w ramach roboczych uzgodnień programu – w opiniowaniu treści wniosku o dofinansowanie oraz zaświadczenia potwierdzającego przyłączenie do sieci OSD mikroinstalacji prosumenta.
Ze szczegółowym opisem programu, wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami/załącznikami zapoznać można się na stronie internetowej ME: https://www.gov.pl/web/energia/rusza-program-moj-prad.
 

PTPiREE uczestniczy w zapoczątkowanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju konsultacjach założeń do Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 (ZUP). 24 lipca odbyła się konferencja otwierająca konsultacje społeczne ZUP – na stronie internetowej MIiR zamieszczono prezentację z niej, a przede wszystkim konsultowany dokument wraz z formularzem zgłaszania uwag. Etap konsultacji społecznych dokumentu trwał do 20 sierpnia. Zapisy były analizowane w ramach PTPiREE. ZUP to element prac nad Umową Partnerstwa na lata 2021-2027 (UP), którą państwa członkowskie Unii Europejskiej przygotowują, aby wskazać warunki efektywnego i skutecznego korzystania z funduszy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2027 roku. Polska, podobnie jak w perspektywie 2014-2020, przygotowuje UP w celu określenia strategii wykorzystania środków polityki spójności i koordynacji obszarów wsparcia. Założenia mają stanowić wytyczną dla wszystkich innych dokumentów (Programów Operacyjnych), co do ogólnego zakresu interwencji.
 

Z inicjatywy PTPiREE kontynuowane są próby zmiany okresu legalizacji ponownej statycznych liczników energii elektrycznej. W lipcu odbyło się czterostronne spotkanie GUM – PTPiREE – ME – MPiT w tej sprawie.
 

W połowie sierpnia został opublikowany i poddany konsultacjom publicznym projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji. Do konsultacji zaproszono także PTPiREE.
Po analizie projektu uznano, że zapisy dokumentu uwzględniają inwestycje realizowane przez operatorów systemów elektroenergetycznych, zatem zgłaszanie uwag ze strony branży na tym etapie nie jest konieczne.
 

W ślad za czerwcowymi konsultacjami publicznymi projektu rozporządzenia Ministerstwa Cyfryzacji ws. warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych operatorów usług kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo, w sierpniu MC zorganizowało konferencję uzgodnieniową, poprzedzoną roboczym spotkaniem zorganizowanym przez resort energii. W obu spotkaniach uczestniczył przedstawiciel PTPiREE, prezentujący stanowisko branży.