9 grudnia 2019

Uchwała NSA w sprawie opodatkowania gruntów zarządzanych przez Lasy Państwowe

9 grudnia 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny, w składzie siedmiu sędziów, po rozpoznaniu wniosku Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego podjął istotną uchwałę w sprawie opodatkowania gruntów należących do Lasów Państwowych, na których usytuowane zostały napowietrzne linie elektroenergetyczne.

Uchwała  (II FPS 3/19) stanowi, że „przedsiębiorca przesyłowy, który zawarł z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe umowę o ustanowienie służebności przesyłu na gruntach Skarbu Państwa, znajdujących się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, nie jest podatnikiem podatku od nieruchomości od tych gruntów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r.”