Przesył i dystrybucja

Sprawami dotyczącymi przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej w PTPiREE zajmują się Rady Dyrektorów ds. Zarządzania Majątkiem Sieciowym (RDM) oraz ds. Dystrybucji (RDD). Koordynują one prace kilkudziesięciu Zespołów (powołanych na stałe) oraz Komisji problemowych (powoływanych doraźnie). W skład Zespołów i Komisji wchodzą eksperci z OSD i OSP.

Nasza działalność w tym obszarze obejmuje między innymi:

  • niezawodne działanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego,
  • bezpieczeństwo odbiorców energii elektrycznej,
  • poprawę jakości obsługi odbiorców energii elektrycznej,
  • współpracę z ministerstwami, urzędami państwowymi, uczelniami wyższymi, stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami pozarządowymi,
  • współpracę wszystkich operatorów w celu wypracowania jednolitych standardów na terenie kraju,
  • kwestię wskaźników SAIDI, SAIFI i KPI w tzw. „taryfie jakościowej”,
  • opracowanie koncepcji modelu wymiany informacji pomiędzy uczestnikami rynku energii elektrycznej w Polsce zgodnej z międzynarodowym standardem ebIX (obsługa umów, zmiana sprzedawcy, rozliczenia, dane pomiarowe) - współpraca w tym zakresie z MK, URE, TOE i innymi podmiotami,
  • opracowanie wspólnej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej dla wszystkich OSD - współpraca w tym obszarze z OSP i URE,
  • opracowanie Generalnej Umowy Dystrybucyjnej oraz Kompleksowej Umowy Dystrybucyjnej - współpraca w tym obszarze z URE i TOE.
  • jakość energii i niezawodność sieci,
  • AMI i SMART GRID, NET METERING,
  • problematykę legalizacji liczników energii elektrycznej,
  • prace pod napięciem,
  • przyłączanie odbiorców, wytwórców energii elektrycznej oraz mikroinstalacji (OZE, prosumenci),
  • opracowanie standardowych profili obciążenia dla grup taryfowych C1 i G,
  • techniczne aspekty funkcjonowania infrastruktury sieciowej (stacje elektroenergetyczne SN/nn, transformatory, linie kablowe i napowietrzne),
  • straty i różnicę bilansową,
  • straty techniczne i gospodarkę mocą bierną,
  • prowadzenie ruchu sieci elektroenergetycznej,
  • wymianę informacji pomiędzy systemami SCADA OSD i OSP,
  • wymianę modeli dobowych pomiędzy OSP i OSD,
  • bezpieczeństwo i higienę pracy przy urządzeniach energetycznych,
  • ochronę przed porażeniem i przed przepięciami,
  • elektroenergetyczną automatykę zabezpieczeniową,
  • ochronę środowiska,
  • rozwój i innowacje w ramach programów wsparcia UE,
  • łączność radiową - system TETRA,
  • planowanie i rozwój inwestycji sieciowych,
  • działania mające na celu ograniczenie kradzieży elementów infrastruktury sieciowej,
  • Programy zgodności i Kodeks Sieci,
  • opracowanie Kodeksu dobrych praktyk OSD,
  • ocenę gotowości układów SCO zainstalowanych w KSE do realizacji skutecznej obrony przed awariami,
  • promowanie nowoczesnych rozwiązań i technologii oraz udział w innowacyjnych projektach i  pracach badawczych mających na celu optymalizację kosztów przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej,
  • prowadzenie sekretariatu Komitetu Technicznego PKN nr 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej,
  • udział w pracach organizacji branżowych krajowych i międzynarodowych (CIGRE, CIRED, EURELECTRIC, COFFED, PKWSE itp.),
  • udział w opracowaniu aktów normatywnych oraz ustaw i rozporządzeń w obszarze przesyłu i dystrybucji,
  • inicjowanie, przygotowanie lub nadzór nad przygotowaniem opracowań, analiz, zestawień, statystyk technicznych, instrukcji itp. w obszarze przesyłu i dystrybucji.