Wykaz certyfikowanych urządzeń

Szanowni Państwo,

publikujemy wykaz urządzeń (falowników), które zostały pozytywnie zweryfikowane przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych będących członkami PTPiREE, w zakresie posiadania odpowiednich certyfikatów sprzętu w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznej.

Przedmiotowy wykaz dotyczy urządzeń, które zostały pozytywnie zweryfikowane przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych będących członkami PTPiREE, w zakresie zgodności z wymogami Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (kodeks NC RfG), w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznej.

Ponadto zwracamy uwagę, że Operator Systemu Dystrybucyjnego, na etapie przyłączenia, może weryfikować spełnienie przez planowaną do przyłączenia jednostkę wytwórczą, wymagań zawartych w  IRiESD m.in. dotyczących komunikacji, tj. posiadania portu RS 485 i wspierania protokołu SUNSPEC.

Niespełnienie tych wymagań  może skutkować brakiem zgody na przyłączenie danej jednostki wytwórczej, pomimo pozytywnej weryfikacji w zakresie posiadania odpowiednich certyfikatów sprzętu w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznej.

Zwracamy uwagę, że Certyfikat zgodności powinien zostać wystawiony przez jednostkę certyfikującą, posiadająca kompetencje do oceny danych urządzeń, akredytowaną na zgodność z normą EN ISO/IEC 17065.

Urządzenia, dla których certyfikat został wydany przez jednostkę nie posiadającą stosownej akredytacji, w tym przez jednostkę posiadającą akredytację na zgodność z innym normami, np. EN ISO/IEC 17025, nie będą uwzględniane w wykazie.

Wskazujemy, że jednostka badawcza powinna być akredytowana w szczególności w zakresie EN ISO/IEC 17025 i to upoważnia ją do przeprowadzania badań i testów, na podstawie których jednostka certyfikująca posiadająca akredytację w danym zakresie zgodnie z normą EN ISO/IEC 17065, po weryfikacji dokumentacji z badań wystawi stosowny certyfikat.

Po uzyskaniu pozytywnej oceny przez kolejne urządzenia, wykaz jest aktualizowany na bieżąco.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: certyfikaty@ptpiree.pl