27 marca 2024

Nowa inwestycja PGE Dystrybucja w województwie łódzkim

PGE Dystrybucja uruchomiła nową stację 110/15 kV Żelechlinek w województwie łódzkim. Dzięki inwestycji możliwe będzie przyłączanie nowych mocy ze źródeł OZE. Nowopowstały obiekt wzmocni także pewność zasilania okolicznych klientów.

Nowy GPZ pozwolił na przyłączenie generacji OZE, przy jednoczesnym zwiększeniu potencjału przyłączeniowego oraz poprawie pewności zasilania i elastyczności systemu elektroenergetycznego. Dotychczasowy układ zasilania lokalnych sieci średniego napięcia był oparty na źródłach mocy z GPZ Tomaszów oraz GPZ Rawa Mazowiecka.

Dzięki wyprowadzeniu linii SN z nowego GPZ Żelechlinek i powiązaniu ich z istniejącą siecią wzrośnie jakość oraz parametry dostarczanej energii, jak również pewność zasilania, a także zwiększą się możliwości dalszego rozwoju sieci dystrybucyjnych, a zwiększenie mocy ułatwi przyłączanie nowych odbiorców, z wyraźnym potencjałem do stymulowania rozwoju lokalnych firm i przedsiębiorstw. Dodatkowym atutem będzie także możliwość oferowania przyłączonym klientom wygenerowanej „zielonej energii”.

Ukończona przez Łódzki Oddział PGE Dystrybucja budowa stacji GPZ Żelechlinek oraz towarzyszącej jej linii wysokiego napięcia jest doskonałym przykładem udanego łączenia inwestycji służących optymalnemu wykorzystaniu generacji OZE, wzmocnieniu potencjału dystrybucyjnego oraz zwiększeniu dostaw energii i możliwości przyłączeniowych.

W ramach inwestycji w Żelechlinku powstał m.in. budynek stacyjny o powierzchni niemal 500 m2, zainstalowano transformator 110/15 kVA o mocy 10 MW, wybudowano także 12-polową rozdzielnię średniego napięcia z możliwością dalszego zwiększania ilości wyjść mocy. Oddana do użytku w styczniu 2024 r. stacja kosztowała blisko 21 mln zł. Z kolei budowa dwutorowej linii zasilającej WN o długości 6,6 km, pozwalającej wyprowadzić generację OZE do sieci przesyłowej wyniosła 12,5 mln zł.

Obie inwestycje powstały na terenie, który dzięki dogodnemu położeniu sprzyja rozwojowi odnawianych źródeł energii, farm wiatrowych oraz fotowoltaiki (PV). Aktualnie na ukończeniu jest pierwsza z nich, farma wiatrowa o mocy 22 MW, przyłączona do sieci wysokiego napięcia. Wydane zostały także warunki przyłączenia dla czterech kolejnych PV o łącznej mocy 30 MW, a w ostatnim czasie dwóch kontrahentów wystąpiło o wydanie warunków dla farm fotowoltaicznych o mocy 9,9 oraz 5 MW.

Budowa stacji GPZ powoduje także, że generowana w źródłach odnawialnych energia, która byłaby dostarczana do linii wysokich napięć i przesyłana dalej, może być spożytkowana na miejscu. Pozwala to ograniczać straty związane z jej przesyłem i maksymalnie zagospodarowywać moce dostarczane do sieci dystrybucyjnej.

PGE Dystrybucja stale rozwija potencjał przyłączania nowych odbiorców, zwiększa wolumen przesyłanej energii elektrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem stale rosnącego udziału OZE w dystrybuowanym miksie. Poprzez realizowane inwestycje spółka zwiększa pewność zasilania oraz parametry jakościowe dostarczanej energii. Sumaryczne nakłady inwestycyjne w 2023 r. przekroczyły 4,2 mld zł, a plan na 2024 r. zakłada ich utrzymanie na niemniejszym poziomie.

https://pgedystrybucja.pl/o-spolce/aktualnosci/nowa-inwestycja-pge-dystrybucja-w-wojewodztwie-lodzkim-dla-bezpieczenstwa-energetycznego-i-zielonej-energii