Mikroinstalacje w Polsce
stan na 31 maja 2022 roku
Dane dotyczą OSD zrzeszonych w PTPiREE

 

W ostatnich kilku latach obserwujemy dynamiczny wzrost liczby i mocy mikroinstalacji przyłączanych do sieci dystrybucyjnych. W zdecydowanej większości są to instalacje fotowoltaiczne (PV), z czego dominującą większość stanowią mikroinstalacje prosumenckie przyłączone do sieci na podstawie zgłoszenia.

W celu ułatwienia dostępu do kompleksowych informacji dla osób zainteresowanych montażem mikroinstalacji, a także mając na uwadze dobre praktyki, Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych (OSD) zrzeszeni w PTPiREE we współpracy z Urzędem Regulacji Energetyki opracowali „Przewodnik prosumenta w gospodarstwie domowym”.

Mikroinstalacje w sieciach dystrybucyjnych w liczbach – stan na koniec maja 2022 roku

Począwszy od miesiąca października 2021 roku dane prezentowane są w cyklu miesięcznym (dane miesięczne zostały dodatkowo wyróżnione kolorem zielonym). Wcześniejsze dane prezentowane są w cyklu kwartalnym.

Dynamika przyrostu liczby oraz mocy mikroinstalacji przyłączonych do sieci przez OSD zrzeszonych w PTPiREE od II kwartału 2017 r.:

Od początku 2019 roku obserwujemy dynamiczny wzrost ilości mikroinstalacji przyłączonych do sieci przez OSD. Liczba mikroinstalacji od początku 2019 roku do końca maja 2022 roku uległa ponad 20 krotnemu wzrostowi (o 1937 %), przy jednoczesnym blisko 24 krotnym wzroście mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach. W I kwartale 2022 roku OSD przyłączyli do swoich sieci ponad 152 tysiące nowych mikroinstalacji, o łącznej mocy ponad 1265 MW. Na koniec maja 2022 roku łącznie liczba wszystkich mikroinstalacji przyłączonych do sieci dystrybucyjnej OSD wyniosła ponad milion 104 tysiące, a ich moc ponad 8,1 GW. W trudnej sytuacji epidemicznej związanej z COVID-19, OSD w 2020 oraz 2021 roku przyłączyli do swoich sieci blisko 7 krotnie więcej mikroinstalacji niż w roku 2019 oraz ponad 5 krotnie więcej niż wynosi łączna liczba wszystkich mikroinstalacji przyłączonych w latach poprzednich. W latach 2020-21 przyłączono mikroinstalacje o mocy 6 krotnie większej niż wynosiła łączna moc wszystkich mikroinstalacji przyłączonych w latach poprzednich. W 2022 roku utrzymuje się stała tendencja wzrostowa przyłączonych mikroinstalacji oraz mocy zainstalowanej w systemie elektroenergetycznym, co widoczne jest na powyższych wykresach. W samym tylko 2021 roku przyłączono ponad 396 tysięcy nowych mikroinstalacji o łącznej mocy ponad 3 GW. Dla porównania w roku 2020 liczba przyłączonych mikroinstalacji wyniosła 303 tysiące, a ich łączna moc niewiele ponad 2 GW. W 2021 roku liczba mikroinstalacji wzrosła o ponad 86%, a moc zainstalowana mikroinstalacji w systemie elektroenergetycznym wzrosła o ponad 101%. W miesiącu maju 2022 roku przyłączono do sieci OSD ponad 38 tysięcy nowych mikroinstalacji o mocy ponad 320 MW. Widoczny jest spadek w stosunku do miesięcy poprzednich, co spowodowane jest kumulacją zgłoszeń o przyłączeniu mikroinstalacji przed 1 kwietnia br. ze względu na zmianę systemu rozliczeń prosumentów. Dla zobrazowania obecnej dynamiki, tylko w okresie styczeń - maj 2022 roku ilość przyłączonych mikroinstalacji była większa o ponad 106 tysięcy od ilości przyłączonych mikroinstalacji w całym analogicznym I półroczu 2021 roku. Przy utrzymaniu się obecnej dynamiki przyłączeń, na koniec 2022 roku łączna moc mikroinstalacji może osiągnąć wartość ok 10 GW.

Przyrost roczny liczby mikroinstalacji oraz ich mocy:

liczba oraz moc mikroinstalacji przyłączonych przez OSD w poszczególnych kwartałach/miesiącach od III kwartału 2017 roku:

Począwszy od miesiąca października 2021 roku dane prezentowane są również w cyklu miesięcznym (dane miesięczne zostały dodatkowo wyróżnione kolorem zielonym). Wcześniejsze dane prezentowane są tylko w cyklu kwartalnym.

Od początku 2019 roku obserwujemy duży wzrost ilości mikroinstalacji przyłączonych do sieci przez OSD w poszczególnych kwartałach, a szczególnie dynamiczny wzrost widoczny jest od IV kwartału 2019 roku. W kolejnym z rzędu rekordowym pod względem liczby przyłączeń I kwartale 2022 roku przyłączono więcej mikroinstalacji (152 817) niż w całym 2019 roku (100 212). Jest to również rekordowy kwartał pod względem wolumenu przyłączonej mocy, który wyniósł ponad 1 265 MW – co stanowi tylko w jednym kwartale moc większą niż łączna moc wszystkich mikroinstalacji przyłączonych do końca I kwartału roku 2020.

Średnia moc mikroinstalacji od 2018 roku:

Średnia moc jednostkowa przyłączanych do sieci mikroinstalacji rok do roku jest wyższa, jednakże w okresie 2018-2020 wzrosty te były minimalne w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast od początku 2021 roku zaobserwować można, że dynamika ta przybiera na sile. W I kwartale 2022 roku średnia moc przyłączonej mikroinstalacji wyniosła 8,28 kW i była o prawie 1,6 kW wyższa niż średnia moc mikroinstalacji przyłączanych do sieci w roku 2020 (6,68 kW). Dla porównania dla całego 2021 roku średnia moc wyniosła 7,62 kW i była tylko o 1 kW wyższa niż średnia moc mikroinstalacji w roku 2020. Średnia moc przyłączeniowa mikroinstalacji w miesiącu maju 2022 roku wyniosła 8,38 kW i jest o 0,1 kW wyższa od średniej mocy w I kwartale 2022r. Obecny trend widoczny od początku IV kwartału 2021 roku wskazuje na zainteresowanie prosumentów przyłączaniem instalacji o większej mocy niż w latach ubiegłych, co niestety nie jest zjawiskiem pozytywnym ze względu na brak w dużej większości przypadków możliwości autokonsumpcji wyprodukowanej energii elektrycznej i może świadczyć o przewymiarowaniu mikroinstalacji.

Współpraca mikroinstalacji z siecią dystrybucyjną:

W większości przypadków mikroinstalacje współpracują z siecią nn bez zakłóceń i bez negatywnego wpływu na jej parametry. Jednakże przy pewnych uwarunkowaniach, a także mając na uwadze dynamiczny wzrost ilości mikroinstalacji, mogą występować problemy wynikające z obecności generacji rozproszonej w sieci nn. Ryzyko występowania problemów ze współpracą mikroinstalacji z siecią elektroenergetyczną wzrasta w przypadku pojedynczego lub łącznego występowania następujących warunków:

 • dużej ilości i mocy mikroinstalacji w obszarze zasilanym z jednej stacji SN/nn,
 • dużej odległości mikroinstalacji od stacji zasilającej SN/nn,
 • dużej rezystancji i reaktancji linii (małe przekroje przewodów, sieć nieizolowana),
 • małego zapotrzebowania na energię w okresach największej zdolności wytwórczej (godziny największego nasłonecznienia),
 • rozbudowie istniejącej mikroinstalacji przez jego właściciela bez poinformowania Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Z punktu widzenia dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznej, głównym negatywnym zjawiskiem jest ryzyko niedotrzymania parametrów jakości energii w określonym punkcie sieci lub w całym obwodzie nn, wynikające ze wzrostu napięć wywołanego pracą mikroinstalacji PV. Niestabilna praca falowników PV bywa przyczyną nadmiernego wzrostu wskaźnika długookresowego migotania światła (Plt). Nie wykluczone jest, że przy dalszym wzroście liczby i mocy zainstalowanych mikroinstalacji pojawią się również przeciążania sieci nn. Dlatego OSD poza działaniami związanymi z samym procesem przyłączenia mikroinstalacji do sieci, prowadzą szereg działań organizacyjnych oraz inwestycyjnych, w celu zapewnienia bezpiecznej pracy sieci oraz odbioru energii z mikroinstalacji, a przede wszystkim zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim odbiorcom energii.

Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych wdrażają rozwiązania techniczne mające na celu wyeliminowanie lub zminimalizowanie negatywnych zjawisk związanych z przyłączeniem do sieci dystrybucyjnych dużej liczby mikroinstalacji. Do działań tych należą między innymi:

 • montaż transformatorów o mocy zwiększonej w stosunku do zapotrzebowania odbiorców,
 • montaż/wymiana przewodów na przewody o zwiększonych przekrojach,
 • skracanie (jeśli to możliwe) obwodów 0,4 kV,
 • budowa magazynów energii,
 • zapewnienie możliwości sterowania pracą instalacji PV,
 • montaż urządzeń kompensujących.

Należy jednak brać pod uwagę, że w sytuacji przeciążeń linii spowodowanych pracą mikroinstalacji, OSD powinni mieć prawną możliwość odmowy przyłączenia mikroinstalacji lub zmniejszenia jej mocy, w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia i życia innych odbiorców, a także bezpieczeństwa pracy sieci i urządzeń do nich przyłączonych.