Fundusze dla energetyki

Towarzystwo podejmuje liczne inicjatywy związane z wykorzystaniem funduszy pomocowych przez podmioty branży. Wśród najważniejszych należy wymienić następujące:

 • Współpraca ekspercka z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwem Gospodarki w zakresie programowania wsparcia z funduszy unijnych na inwestycje sektora elektroenergetycznego oraz monitorowania procesu wdrażania programów pomocowych.
 • Przedstawiciele Towarzystwa biorą aktywny udział w pracach zespołów i grup roboczych działających pod auspicjami ww. resortów, w tym:
 • Zespołu Doradców ds. regulacji wspólnotowych  Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) w zakresie programów operacyjnych
 • Grup roboczych Ministerstwa Gospodarki i MIiR nad przygotowaniem Project Pipeline 2014-2020 dla energetyki (przygotowanie części dotyczącej sektora dystrybucji energii)
 • Grupy roboczej MIiR ds. wsparcia przygotowania programu operacyjnego dotyczącego gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, transportu i bezpieczeństwa energetycznego oraz koordynacji celów tematycznych nr 4, 5, 6 i 7
 • Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
 • Grupy roboczej ds. energetyki w ramach Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013
 • Prowadzenie punktu informacyjnego dla branży w zakresie możliwości pozyskania dofinansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych i szkoleniowych, jak również doradztwo w zakresie pozyskania i rozliczania dotacji przez podmioty sektora energetycznego.
  Podstawowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie www.funduszedlaenergetyki.pl
 • Przygotowywanie i koordynacja realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE, w tym na inicjatywy Towarzystwa i projekty partnerskie o charakterze horyzontalnym, realizowane w obszarach szeroko pojętego sektora energetycznego (w tym dotyczące rynku energii, efektywności energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego, inteligentnych sieci energetycznych etc.).
 • Przygotowywanie opracowań i ekspertyz dotyczących wybranych zagadnień związanych z pomocą publiczną na energetykę i wykorzystaniem funduszy pomocowych przez podmioty sektora przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej.