25 kwietnia 2024

Ponad 90 MW więcej dla OZE w warmińsko-mazurskim dzięki funduszom UE

ENERGA-OPERATOR zrealizowała w woj. warmińsko-mazurskim siedem projektów w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014–2020. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, działania 4.1, pozwoliły m.in. na zwiększenie potencjału przyłączeniowego dla OZE o ponad 90 MW.

Jak podaje spółka - moc odnawialnych źródeł energii, wraz z mikroinstalacjami, przyłączonych do sieci ENERGA-OPERATOR przekroczyła pod koniec ubiegłego roku ponad 8,4 GW. Na terenie olsztyńskiego Oddziału było to ponad 1,6 GW. Przyłączanie kolejnych źródeł wymaga znaczącej rozbudowy infrastruktury dystrybucyjnej. Dzięki funduszom UE ENERGA-OPERATOR może szybciej przystosowywać się do zmian związanych z transformacją energetyczną, tworząc potencjał dla rozproszonej energetyki odnawialnej.

Projekty objęte wsparciem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego umożliwiły ENERGA-OPERATOR przebudowę i modernizację ponad 117 kilometrów linii elektroenergetycznych, z czego blisko 80 kilometrów stanowi nowo wybudowana sieć.

Zmodernizowane zostały również kluczowe stacje elektroenergetyczne GPZ (Główny Punkt Zasilania) Braniewo GPZ Kętrzyn oraz GPZ Działdowo – m.in. poprzez wymianę transformatorów WN/SN na urządzenia o większej mocy.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 ENERGA-OPERATOR zrealizowała łącznie 7 projektów, na terenie płockiego oraz olsztyńskiego oddziału Spółki:

  1. „Budowa oraz modernizacja sieci SN i nN umożliwiająca przyłączenie nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych zlokalizowanych na terenie Oddziału Olsztyn ENERGA-OPERATOR SA”, nr RPWM.04.01.00–28–0028/17,
  2. „Zwiększenie potencjału przyłączenia nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych poprzez budowę i modernizację sieci SN na terenie Oddziału Olsztyn ENERGA-OPERATOR SA”, nr RPWM.04.01.00–28–0001/18,
  3. „Budowa oraz modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej SN i nN umożliwiająca przyłączenie nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych zlokalizowanych na terenie Oddziału Olsztyn ENERGA-OPERATOR SA”, nr RPWM.04.01.00–28–0214/18,
  4. „Budowa oraz przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej SN tworzącej potencjał dla przyłączenia nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na terenie Oddziału w Olsztynie ENERGA-OPERATOR SA”, RPWM.04.01.00–28–0001/20,
  5. „Zwiększenie potencjału sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA O/Płock i O/Olsztyn w celu odbioru energii z OZE na terenie powiatu działdowskiego i kętrzyńskiego”, RPWM.04.01.00–28–0005/20,
  6. „Przebudowa GPZ Działdowo w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej”, RPWM.04.01.00–28–0001/22,
  7. „Przebudowa Głównych Punktów Zasilających na terenie Oddziału w Olsztynie w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej”, RPWM.04.01.00–28–0004/22.

Wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych wyniosła ponad 68 milionów złotych, z czego blisko 44 miliony stanowiły koszty kwalifikowane, zaś dofinansowanie ponad 28 milionów złotych.

Wszystkie te działania pozwoliły na zwiększenie potencjału przyłączeniowego dla OZE o 94,13 MW. Przyczyniły się także do poprawy niezawodności dostaw energii elektrycznej dla ponad 40 tysięcy punktów poboru energii.

Poszczególne inwestycje prowadzone przez ENERGA-OPERATOR ze wsparciem UE w ramach perspektywy finansowej na lata 2014–2020 przeglądać można również za pomocą mapy udostępnionej na stronie internetowej: https://energa-operator.pl/o-nas/inwestycje-dofinansowane/fundusze-ue-2014–2020

https://energa-operator.pl/aktualnosci/832877/ponad-90-mw-wiecej-dla-oze-w-warminsko-mazurskim-dzieki-funduszom-ue