Szanowni Państwo,

przypominamy, że z dniem 1 maja 2022 r. na stronie PTPiREE dostępny będzie jedynie wykaz urządzeń, dla których zostały wydane certyfikaty zgodności, wystawione przez jednostki certyfikujące, posiadające kompetencje do oceny danych urządzeń, akredytowane na zgodność z normą EN ISO/IEC 17065 potwierdzające spełnienie wymagań wynikających z:

  1. Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (Dz.U. UE L 112/1 z 27.4.2016),
  2. Wymogów Ogólnego Stosowania wynikających z rozporządzenia komisji UE 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci - zatwierdzone Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DRE.WOSE.7128.550.2.2018.ZJ z dnia 2 stycznia 2019 r.

Certyfikaty powinny być wydawane na podstawie programu certyfikacji zgodnego dokumentem „Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych” z dnia 28 kwietnia 2021r.

W związku z powyższym urządzenia, dla których zostały wydane certyfikaty z przejściowym terminem ważności do 30 kwietnia 2022 r. zostaną usunięte z wykazu.

Na kolejnych stronach przedstawiono:

  1. warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych
  2. wykaz certyfikowanych urządzeń wytwórczych