19 kwietnia 2019

Działania PTPiREE w obszarze regulacji prawnych w marcu 2019 roku

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (wdrożenie AMI)

W marcu kontynuowano prace działającego przy ME zespołu do spraw wprowadzenia w Polsce inteligentnego opomiarowania oraz sześciu tematycznych grup roboczych. Mają one na celu stworzenie przepisów ustawy i rozporządzenia. Zarówno w pracach zespołu, jak i grup roboczych, uczestniczą reprezentanci PTPiREE.

W połowie marca opublikowano przyjęte przez Radę Ministrów 6 marca 2019 roku rozporządzenie Ministra Energii w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

Zmiany istotne dla OSD dotyczą sposobu udzielania bonifikat za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz parametrów jakościowych energii elektrycznej.

W opinii OSD istnieje jeszcze potrzeba uzupełnienia regulacji o szczegółowe przepisy dotyczące:

1. mechanizmu uwzględniania w ramach tzw. konta regulacyjnego w taryfach operatorów systemów elektroenergetycznych różnic w osiąganych faktycznie przychodach z działalności koncesjonowanej w latach poprzednich – w stosunku do uzasadnionych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przychodów wynikających z zatwierdzanych dla tych lat taryf – będących wynikiem specyfiki poboru i rozliczeń energii elektrycznej przez odbiorców,
2. mechanizmów stosowania regulacji jakościowej przez regulatora,
3. wzoru na zwrot i WACC,
4. wzoru na cenę na straty,
5. wzoru na przychód regulowany.

Nowelizacja rozporządzenia taryfowego miałaby na celu doprecyzowanie i uzupełnienie dotychczas stosowanych częściowo uznaniowo przez Prezesa URE mechanizmów kształtowania i kalkulacji taryf OSD, poprzez umocowanie w prawie powszechnie obowiązującym zasad regulacji jakościowej, w celu poprawy jakości usług dystrybucji energii elektrycznej świadczonych odbiorcom, a także wdrożenie mechanizmu mającego umożliwić korektę nieprawidłowo przyjętych wysokości przychodu regulowanego.

Projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych

W ramach PTPiREE kontynuowane są prace nad ujęciem w specustawie kwestii strategicznych inwestycji w sieci dystrybucyjne, w tym inwestycji skablowania sieci.

PTPiREE wielokrotnie wskazywało na potrzebę kompleksowego uregulowania kwestii posadowienia infrastruktury elektroenergetycznej na cudzych gruntach, m.in. na potrzeby skablowania sieci. W przypadku braku szans na uchwalenie takiej ustawy jak ustawa o korytarzach przesyłowych, rozwiązaniem może być przygotowanie specustawy analogicznej do specustawy PSE albo nowelizacja specustawy przesyłowej. Temat przedstawiono na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki 10 kwietnia.

28 lutego ukazał się projekt nowelizacji ustawy o odnawialnyzh źródłach energii (OZE), który – według zapowiedzi projektodawcy – ma szybko trafić do prac sejmowych. PTPiREE uczestniczy w konsultacjach publicznych; stanowisko operatorów przekazano do Ministerstwa Energii.

W drugiej połowie marca do konsultacji publicznych (w tym do ewentualnego zaopiniowania przez PTPiREE) przekazano przygotowany w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Jak wynika z informacji ustawodawcy, projekt ma na celu ograniczenie obciążeń dla obywateli i firm, poprzez m.in. wprowadzenie uproszczeń dla MŚP, usprawnienie niektórych procedur administracyjnych, ograniczenie nadmiernej sprawozdawczości, uchylenie lub aktualizację przestarzałych, zbędnych i dublujących się obowiązków informacyjnych, dostosowanie niektórych przepisów do rozwoju technologicznego i wsparcia innowacyjności.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów wyznaczono na drugi kwartał 2019 roku. Wstępna analiza nie wykazała konieczności składania uwag przez OSD-E.

Projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy

Z inicjatywy Zespołu PTPiREE ds. Bezpieczeństwa  i Higieny Pracy oraz Ochrony Środowiska zgłoszono w ramach konsultacji potrzebę doprecyzowania brzmienia zapisu w „Objaśnieniach, klasyfikacji i oznaczeniach kodowych do wypełniania statystycznej karty wypadku przy pracy ZKW” w punkcie B w pozycji „Wydarzenie powodujące uraz – klasyfikacja i oznaczenie zapisu”.